Kapitola: 3.6

Druhý Newtonov zákon

Newton opísal aj zrýchlený pohyb objektov.

Druhý Newtonov zákon

Druhý Newtonov zákon hovorí:

Ak súčet vonkajších síl pôsobiacich na pozorovaný objekt nie je nulový, potom objekt zrýchľuje v smere výslednice síl, ktoré naň pôsobia.

Súčet všetkých vonkajších síl pôsobiacich na pozorovaný objekt vypočítame takto: hmotnosť telesa vynásobíme zrýchlením, s ktorým sa objekt pôsobením síl pohybuje:

F=m∙a

Z toho vyplýva, že zrýchlenie sa rovná výslednici síl pôsobiacich na objekt vydelenej jeho hmotnosťou:

Sila 1 N pohybuje telesom s hmotnosťou 1 kg so zrýchlením 1 m/s2.

Z druhého Newtonovho zákona je zrejmé, ako je jednotka Newton vyjadrená:

Otestujte sa

Hokejista udrie hokejkou do stojaceho puku na hladkom ľade. Od čoho závisí zrýchlenie puku? Vyberte správne odpovede.

a) hmotnosť puku
d) sila ktorou pôsobí hokejka na puk

Aká musí byť výslednica všetkých síl pôsobiacich na automobil s hmotnosťou 1,0 t, aby jeho zrýchlenie bolo 4 m/s2?

Chcete vedieť viac o tom, ako fungujú sily? Pozrite si našu 3D animáciu s nákladným autom, kde môžete pozorovať účinky síl pri zaťažení vozidla rôznymi hmotnosťami a následnom prejazde zákrutou.

Sledujte klip. Preskúmajte 3D model nákladného auta a zamyslite sa nad silami, ktoré pôsobia na nákladné vozidlo na naklonenej ceste.

Prečo sa nákladné auto s nákladom prevrátilo?